Shop

ARTIKEL 1 – VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Bedrijfsnaam: Alsico nv (hierna “Alsico”)
Straat nummer: Zonnestraat 223
postcode gemeente: 9600 Ronse
BTW nummer: BE0400.191.316
email: info@alsico.com

1.1. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Alsico en haar klanten voor alle online verkopen onderworpen aan de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, die worden geacht gelezen en aanvaard te zijn door de koper wanneer het lege vakje “gelezen en goedgekeurd” door de koper wordt aangevinkt voor de aankoop van goederen.

1.2.Wanneer Alsico beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de algemene voorwaarden heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de algemene voorwaarden in hun totaliteit tot gevolg.

1.3. Indien een natuurlijke persoon bij de bestelling van producten van Alsico gegevens van een onderneming vermeldt (vb. e-mail adres van de vennootschap, adres van de zetel van de vennootschap waar producten moeten worden geleverd, telefoonnummer van de vennootschap) bij de bestelling, dan zal worden vermoed dat hij/zij handelt als . Dit vermoeden kan slechts worden weerlegd door schriftelijke mededeling door de koper voor de aankoop dat hij/zij handelt als consument.

1.4. De Koper aanvaardt dat deze algemene voorwaarden het resultaat zijn van de economische en juridische evenwichten die tussen de aan- en verkoper in deze markt en voor de bestelde goederen spelen, en bevestigt dat deze evenwichtig zijn opgesteld.

ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

2.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de website bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de website wordt geraadpleegd door de koper, en binnen de perken van de beschikbare stock.

De verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de actuele beschikbaarheid van producten op de website weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een bestelling  indien een product niet meer beschikbaar zou zijn op het moment van de bestelling. Als een product nog wordt ontwikkeld maar slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal Alsico meedelen wanneer het product terug leverbaar is, en zal een nieuwe leveringstermijn worden meegedeeld.

2.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren maken geen wezenlijk deel uit van het voorwerp van de overeenkomst. Indien deze afbeeldingen en/of teksten onjuistheden zouden bevatten, kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen voor zover de producten conform zijn aan het voorwerp van de overeenkomst. Alsico zal de beste inspanningen leveren teneinde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens zij hierover werd ingelicht.

2.3. De professionele koper bevestigt de Europese verordening nr. 1007/2011 betreffende de omschrijving van de afkortingen gebruikt voor de stofsamenstelling in een kledingstuk evenals alle andere wetgeving die het gebruik van de goederen aanbelangt, gelezen en aanvaard te hebben.

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1. De prijs van elk product wordt weergegeven op de website (hierna de “Prijs”) in euro, BTW inbegrepen. De Prijs is exclusief de leveringskosten, eveneens ten laste van de koper. De normale leverings- of verzendingskosten worden samen met de Prijs aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

3.2. De op de website en andere kanalen vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd voor wat betreft toekomstige verkopen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die Alsico aan de koper heeft bevestigd.

 ARTIKEL 4 – BESTELLINGSMODALITEITEN

4.1. Alsico zal elke bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de koper naar het door koper opgegeven adres, binnen de 24 uur na bestelling. De bevestiging van bestelling zal onder meer de datum van de bestelling, het bestelde product, de prijs, vermeerderd met de kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden.

4.2.Indien Alsico redelijke vermoedens heeft dat de professionele koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de professionele koper in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan Alsico, dan is Alsico gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur. Alsico kan de bestelling ook steeds definitief weigeren.

4.2. Alsico houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren door een schriftelijke kennisgeving, zonder voor enige schade of kosten aansprakelijk te zijn anders dan de terugbetaling van de bedragen ontvangen van de koper in verband met de geannuleerde bestelling of levering, in geval één van de volgende objectieve beletsels zich voordoet: (i) bestaand geschil met de koper, (ii) weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart, (iii) tijdelijke of definitieve niet-beschikbaarheid van het product, (iv) onjuiste factuurgegevens van de koper, (v) ongeschiktheid van levering op het door de koper gegeven adres, (vi) overmacht.

ARTIKEL 5 – BETALINGSMODALITEITEN

Algemene regeling

5.1. De betaling van de online verkopen kan gebeuren op verschillende manieren:

 • Internetbankieren
  • Kredietkaart
  • Bancontact
  • I-deal

5.2. De producten worden pas geleverd nadat Alsico de betaling van de koper heeft ontvangen. In geval van niet tijdige betaling heeft Alsico het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of de (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Bijzondere regeling in geval van professionele koop

5.3. Protest tegen een factuur dient binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Alsico. Niet-naleving van deze formaliteiten en termijn heeft de niet-ontvankelijkheid van enige vordering tot gevolg. Na de termijn van 5 kalenderdagen wordt de factuur en de daarin opgenomen gegevens geacht te zijn aanvaard.

5.4. Bij niet-betaling van één der facturen op de vervaldag, wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, evenals alle andere schuldvorderingen, zelfs deze die nog niet op vervaldag gekomen zijn. I.g.v. laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 1 % verwijlintrest per maand. De verkoper behoudt zich het recht voor het factuurbedrag te verhogen met 10 %, met een minimum van 130 EURO als schadeloosstelling voor de gemaakte kosten.

ARTIKEL 6 – LEVERING EN GEBREKEN

Algemene regeling

6.1. De overdracht van risico aan de koper geschiedt op het tijdstip van levering.

6.2. Alsico behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelde producten in bepaalde omstandigheden in fases te verrichten, bijvoorbeeld wanneer een deel van de bestelling vertraagd is of niet beschikbaar is. Als de bestelling in fases wordt geleverd, brengt Alsico de koper daarvan schriftelijk op de hoogte. Geen bijkomende verzendkosten worden in rekening gebracht.

6.3. Het komt de koper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en de zichtbare gebreken te formuleren. De genoemde zichtbare gebreken van producten moeten binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van producten schriftelijk worden meegedeeld aan Alsico.

6.4. Alsico streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 10 werkdagen. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de koper, het product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de koper het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

6.5. Alsico blijft eigenaar van de verkochte en geleverde producten tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of (verzend)kosten en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de koper vanaf de levering.

Specifieke regeling in geval van professionele koop

6.6. De professionele koper dient zichtbare gebreken binnen de 8 kalenderdagen na levering schriftelijk en met nauwkeurige omschrijving van de gebreken te melden aan Alsico. Niet-naleving van deze formaliteiten of termijn heeft de niet-ontvankelijkheid van de vordering wegens niet-conforme levering tot gevolg. 

6.7. Verborgen gebreken moeten door de professionele koper bij vaststelling onmiddellijk schriftelijk en met nauwkeurige omschrijving van de gebreken worden gemeld aan Alsico. Voor de beoordeling van verborgen gebreken zal het gebrek steeds worden vermoed te zijn ontstaan door gebruikelijke slijtage. Het komt de klant toe dit vermoeden te weerleggen met tegenbewijs. De korte termijn uit art. 1648 B.W. wordt door partijen bepaald op 5 werkdagen na vaststelling. De onderhandeling tussen partijen schorst deze termijn niet.

6.8. Indien de professionele koper goederen wenst terug te zenden waarvoor geen gebreken werden vastgesteld, kan dit slechts onder volgende cumulatieve voorwaarden: (i) na toestemming van de Alsico, (ii) indien de koopwaar nog niet in gebruik werd genomen, zich nog in de originele verpakking bevindt en (iii) voor zover Alsico dit product nog steeds binnen haar gamma aanbiedt. Enkel in dit geval zal Alsico een creditnota opmaken aan 75% van de initiële facturatiewaarde als de klant zelf de goederen levert of aan 70% als de verkoper de goederen afhaalt of laat afhalen.

6.9. Alle door Alsico opgegeven leveringstermijnen aan professionele kopers, zijn slechts indicatief en worden bij benadering meegedeeld. De leveringstermijn houdt geen resultaatsverbintenis in. De termijnen kunnen eenzijdig door Alsico verkort of verlengd worden op basis van interne planning en/of andere redenen, zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN

7.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Wanneer de koopovereenkomst de levering betreft van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals mondmaskers of toebehoor voor mondmaskers, kan van dit herroepingsrecht geen gebruik worden gemaakt. Dit herroepingsrecht is evenmin van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

7.2. De koper die van deze herroeping gebruik wenst te maken moet  binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maken aan Alsico. De koper kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf), maar is daartoe niet verplicht. Eveneens moet de koper, binnen dezelfde termijn, het product terugsturen in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor herverkoop. Wanneer producten zich niet in deze toestand zouden bevinden bij hun ontvangst door Alsico, dan zal een waardevermindering of volledige teruggave van de prijs worden toegepast.

7.3. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de koper het product met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Alsico op bovenvermeld adres en het bewijs van verzending bijhouden.

7.4. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal Alsico binnen een termijn van 14 dagen na kennisname van de uitoefening van het herroepingsrecht overgaan tot terugbetaling van de prijs. De kosten van de initiële verzending blijven ten laste van de koper.  De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat dient te worden vermeld in de herroepingsaanvraag. 

ARTIKEL 8 – WETTELIJKE GARANTIE

8.1. De niet-professionele koper beschikt over een wettelijke garantie onder zowel Belgisch als EU-recht, voor elk gebrek aan overeenstemming van het product bestaande op het tijdstip van levering, indien de koper het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs op de hoogte van moest zijn op het moment van afsluiten van de overeenkomst, en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de koper ofwel de vervanging van het betreffende product eisen, zonder kosten, en binnen een redelijke termijn binnen de perken van beschikbaarheid van vergelijkbare producten, ofwel een passende vermindering van de aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

8.2. De niet-professionele koper moet Alsico schriftelijk inlichten van zijn voornemen beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.

8.3. In geen geval kan garantie worden ingeroepen voor gebreken die zijn veroorzaakt door een abnormaal gebruik van de goederen of met een gebruik dat niet overeenstemt met de voorziene gebruiksaanwijzingen.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1. Onder overmacht wordt elke onvoorziene gebeurtenis niet toerekenbaar aan één van de contractspartijen begrepen. Voorbeelden van overmacht zijn onder andere: staking, oorlog, lock-out, oproer, epidemie of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij leveranciers, faillissement van de leverancier, arbeidskrachten, digitale storingen op interne netwerken en tekort aan brandstof.

9.2. Elk geval van overmacht geeft Alsico het recht om tijdelijk of definitief haar verbintenissen voortkomend uit de overeenkomst niet na te komen.

9.3. In geen geval zal Alsico enige aansprakelijkheid dragen voor niet-nakoming op grond van overmacht. De klant kan de overeenkomst niet beëindigen voor niet-nakoming van de verbintenissen als gevolg van overmacht.

9.4. De reeds gekende en nog te ondergane gevolgen van COVID-19 worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht aanzien, bvb. om de indicatieve levering tijdelijk te schorsen of uit te stellen.

9.5. Overmacht zal nooit de tijdelijke of definitieve niet-nakoming van betalingsverplichtingen van de klant kunnen verantwoorden. 

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

10.1. De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy, die wordt gevoegd aan het einde van deze Algemene Voorwaarden. Deze Privacy Policy maakt integraal deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop.

 ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De toegang tot digitale processen zoals, maar niet beperkt tot: de toegang tot de website, het proces van de bestelling en betaling, zullen worden aanzien als middelenverbintenissen. 

11.2. Alsico kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het verkeerd gebruik van het product door de klant, hetgeen het ontstaan van enige schade bij een professionele koper vermoed en door de klant met tegenbewijs zal moeten worden weerlegd.

11.3. Alsico voldoet aan de wettelijke normen voor de door haar geproduceerde goederen, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor medische of gezondheidsschade die kan mede-veroorzaakt zijn door andere factoren (zoals maar niet beperkt tot werkomstandigheden, persoonlijke medische of fysieke voorgeschiedenis, specifiek en niet voorafgaand aan Alsico meegedeeld gebruik, enz.).

11.4. In elk geval kan de aansprakelijkheid van beide partijen volgens de huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1. Alle elementen van de website, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn de exclusieve eigendom van Alsico en zijn beschermd door de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 13 – CONTACT EN GESCHILLENREGELING

13.1. In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de koper de mogelijkheid contact op te nemen met Alsico via het adres: alsicomasks@alsico.com. Alsico engageert zich ertoe zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen.

13.2. Indien de koper meent dat zijn klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kan hij – zonder daartoe verplicht te zijn – gebruik maken van het platform voor Online Dispute Resolution (ODR) waartoe hij toegang krijgt via de website http://ec.europa.eu/odr.

ARTIKEL 14  – GELDIGHEID – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

14.1. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de toepasselijke wet toegestane mate.

14.2. Elk geschil met professionele kopers in toepassing van deze algemene voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde. Deze algemene voorwaarden worden in dat geval beheerst door het Belgisch recht.

PRIVACYVERKLARING:

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Alsico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Welke rechten heb je?

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door op deze link te klikken: https://www.alsico.eu/gdrp-avg/ of via het contactformulier.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Woocommerce wordt gebruikt voor wat aankoop van producten betreft. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • werkadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)

Aanvraag brochure: om je de brochure op te sturen (uitvoeren opdracht)

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Worden je gegevens doorgegeven aan derden?

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

of

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Alsico jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van Alsico zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 30/04/2020.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer info@alsico.com of https://www.alsico.eu/gdrp-avg/ en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Alsico is een wereldleider in cleanroomkleding, werkkleding en beschermende kleding. We ontwerpen, produceren en distribueren klimaatneutrale werkkleding op basis van de behoeften van de drager.

DISCLAIMER:

Het Alsico Community Mask is geen medisch hulpmiddel en ook geen persoonlijke beschermingsmiddel. Het gebruik van dit masker is geen reden om alle geldende regels met betrekking tot sociale afstand, handhygiëne en ademhalingshygiëne niet toe te passen of in een versoepeld regime toe te passen. Volg de richtlijnen van de overheid wanneer en waar deze maskers moeten worden gedragen. Dit masker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Richtlijn 93/42/EEC of Verordening (EU)2017/745 medische hulpmiddelen. Dit masker mag dan ook niet ingezet worden in die toepassingen waar moet voldaan worden aan deze Richtlijn of Verordening. Dit masker is geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit masker mag dan ook niet ingezet worden in die toepassingen waar moet voldaan worden aan deze Richtlijn of Verordening. Dit masker is niet ontworpen om uw longen te beschermen tegen risico’s in de lucht. Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar wegens verstikkingsgevaar. Kinderen die het masker gebruiken moeten gesuperviseerd worden door een volwassene. Het mondmasker laat geen zware inspanning toe, vb intensief sporten. Wanneer een masker vochtig aanvoelt of wanneer u het 4 uur ononderbroken heeft gedragen moet u het vervangen door een gewassen exemplaar. Het dragen van een masker vereist aanpassing. De drager heeft het gevoel minder ademlucht te hebben. Dit is normaal, het is een teken dat de maskers werken. Lees de gebruikersinstructies zorgvuldig. Alsico NV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van onjuist gebruik van de maskers, noch voor het gebruik ervan in situaties waar producten nodig zijn die moeten voldoen aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen en / of de PBM-verordening. Het gebruik van een ander masker dan hierboven beschreven is op eigen risico. Alsico NV is niet verantwoordelijk als de slijtage sneller is dan het maximale aantal wasbeurten. Het product moet voor elk gebruik worden gecontroleerd. Productgarantie is uitgesloten.

Alsico
Zonnestraat 223
BE-9600 Ronse (Belgium)

Copyright © 2020 Alsico – conquered by Hannibal
Privacy policy